Managing Climate Disaster Risk In Mongolia -PHRD

Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл нь 1,35 сая ам долларын санхүүжилттэй Байгалийн гамшгийн эрсдлийн менежментийг сайжруулах, бэхжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлнэ.

Хэрэгжих хугацаа  2012-2015
Санхүүжилтийн хэлбэр /нөхцөл/ Буцалтгүй тусламж
Санхүүжүүлэгч Японы бодлого хүний нөөцийн хөгжлийн сан
Хамтрагч Дэлхийн банк
Санхүүжилтийн хэмжээ 1,35  сая ам.доллар

Тус бүрэлдэхүүн хэсэг нь дараахь 2 зорилготой: 

1-рт : Орон нутгийн иргэдийг байгаль цаг уурын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ авах, тэр дундаа зудын урьдчилсан мэдээ гаргах мэдээллийн систем боловсруулж нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх, энэ хүрээнд

Мал аж ахуйн эрсдлийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоо  буюу LEWS;

2-рт : Малын тэжээлийн нөөц бэлтгэх, хадгалах, хуваарилах, хүргэх ажиллагааг шинээр бий болгох;

PARTNERS