Templates for Sub project development

             

Дэд төсөл бичих эрхтэй байгууллага Дэд төслийн өргөдлийн маягтын код Дэд төслийн маягт татаж авах
1 Оролцогч аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар, Оролцогч сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг   TG_C2_VA

Маягтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

Хавсралтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

2  Оролцогч сумын хувийн Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж  TG_C2_PV

 Маягтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

Хавсралтыг ЭНД-ээс татаж авна уу!

 

PARTNERS